Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor internetverkoop :

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen.

Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.

 1. Identificatie van de verkoper.
 2. Algemeenheden en definities
 3. Totstandkoming internetverkoop
 4. Recht van verzaking
 5. Eigendomsoverdracht
 6. Prijzen
 7. Betaling
 8. Leveringstermijn
 9. Contact

1. Identificatie van de verkoper :

Abracadabra Magic Shop, BE 0742.508.076 “AMS” genoemd,
Oude Aarschotsebaan 48
2221 Heist-op-den-Berg
Gsm : 0032(0)497/49.94.24
E-mail: info@abracadabra.be

2. Algemeenheden en definities :

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door AMS aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. AMS kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Bij de verkoop van producten aan personen die niet op het grondgebied wonen van België gelden de internationale verkoopsvoorwaarden.
Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd.

3. Tot standkoming internetverkoop :

Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. AMS behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de goederen zelf weder te verkopen kan AMS weigeren.

AMS is niet uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie ook aanvaarden indien het leveringsadres buiten België gelegen is.
De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands, net zoals de verdere gegevensuitwisseling. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

4. Recht van verzaking :

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Deze termijn moet de klant toelaten de gekochte goederen te beoordelen “zoals in een etalage”. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige goederen worden niet teruggenomen.

Indien de goederen uit de verpakking genomen zijn, of de handleiding verwijderd is uit zijn originele verpakking, worden de goederen niet meer terug genomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 7 werkdagen contacteren op het nummer 0497/49.94.24 (van maandag tot zaterdag van 09.00u tot 20.00u).

Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: Abracadabra Magic Shop, Oude Aarschotsebaan 48, 2221 Heist-op-den-Berg.

Binnen de 30 dagen na aanvaarding van de terugname zal AMS de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

5. Eigendomsoverdracht :

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen exclusieve eigendom van AMS tot gehele betaling van de factuur.

Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.

6. Prijzen :

De prijzen zijn BTW inbegrepen. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen en zolang de voorraad strekt. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen.

Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

7. Betaling :

De klant kan zijn bestelling betalen:

 1. contant
 2. bij vooruitbetaling via klassieke overschrijving op het rekeningnummer BE41 1431 1113 3510
  In dit geval worden de bestelde goederen gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.
  Voor buitenlandse overschrijvingen :       
  IBAN nummer : BE41 1431 1113 3510
 3. via Paypal betalingsservice.

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.
Zie ook naar onze speciale betalingsvoorwaarden.

8. Leveringstermijn :

De leveringstermijn bedraagt tussen de 1 en 3 werkdagen na betaling.
In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk post- of afhalingskantoor staat aangekruist, waar de klant op vertoon van een identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering.

De leveringstermijnen, te goeder trouw gegeven, zijn als aanduiding gegeven en vormen dus geen essentiële voorwaarde van de verkoop.

9. Contact :

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de webshop van “Abracadabra Magic Shop” op 0032(0)497/49.94.24 (van maandag tot zaterdag van 09.00u tot 20.00u) of via info@abracadabra.be.

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan de geleverde goederen dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op info@abracadabra.be